Ερασιτεχνικό Ποδόσφαιρο

Αρχική

Κυ,14Φεβρουαρίου2016

Ερασιτεχνικό Ποδόσφαιρο

Ίδρυση νέου ποδοσφαιρικού σωματείου: Απαιτήσεις και Διαδικασίες!

Αξιολόγηση άρθρου
(5 ψήφοι)
Δεν είναι λίγες οι φορές που επισκέπτες της ιστοσελίδας μας έχουν προσεγγίσει κι μας έχουν ρωτήσει περί των απαιτήσεων του νόμου, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών που είναι αναγκαία για τη σύσταση ενός επίσημου ποδοσφαιρικού σωματείου. Αποκλειστικά στο www.erasitexniko-podosfairo.gr θα βρείτε τον παρακάτω οδηγό που μπορεί να γίνει ο μπούσουλας για τον δαίδαλο που αποτελεί για κάθε ενδιαφερόμενο αυτή η διαδικασία.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ασφαλώς ο οδηγός αυτός είναι κείμενο δημοσιογραφικού τύπου που επιχειρεί να περιγράψει όσο πιο συνοπτικά γίνεται τις απαιτούμενες διαδικασίες, ως εκ τούτου δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επίσημο εγχειρίδιο. Επίσης τηρείται κάθε επιφύλαξη για ενδεχόμενες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο που διέπει τις σχετικές διαδικασίες.
x
 1. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
x

 Η αρχή του μαραθώνιου δρόμου που απαιτείται για να συσταθεί ένα ποδοσφαιρικό σωματείο είναι η κατάθεση της αίτησης που γίνεται στα κατά τόπους Πρωτοδικεία για την αναγνώριση και εγγραφή του σωματείου στο ομώνυμο βιβλίο του Πρωτοδικείου. Ως σωματείο νοείται η «ένωση φυσικών προσώπων με κύριο σκοπό τη συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες». Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

x
-Συστατική Πράξη Ίδρυσης Σωματείου
Απαιτεί την υπογραφή της απόφασης ίδρυσης από τουλάχιστον 20 φυσικά πρόσωπα και μέσα στο κείμενο θα αναφέρεται και η προσωρινή διοικούσα επιτροπή που θα εκλεγεί για τρέξει την αναγνώριση. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις μεταξύ των μελών (μόνο αναγνώριση «επίτιμων») και ο συνολικός τους αριθμός δεν έχει περιορισμό, αρκεί να είναι πάνω από 20.
Δείτε το υπόδειγμα Συστατικής Πράξης Ίδρυσης Σωματείου στα επισυναπτόμενα έγγραφα.
x
-Καταστατικό
Απαιτεί την υπογραφή όλων των ιδρυτικών μελών του σωματείου. Πρέπει να περιέχει περιγραφή των απαραίτητων διαδικασιών λειτουργίας του συλλόγου, δηλ.:
- Ίδρυση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός
- Αρχαιρεσίες
- Σύγκληση - συμμετοχή στις Συνελεύσεις
- Λήψη αποφάσεων
- Όργανα σωματείου
- Συγκρότηση Οργάνων
- Λειτουργία - οργάνωση σωματείου
- Καθορισμός - ίδρυση - διάλυση κλάδων άθλησης
- Κάθε άλλο σχετικό θέμα
x
Ειδικότερες προβλέψεις του Καταστατικού και όροι που πρέπει να πληροί αφορούν στα εξής:
Εγγραφή Μελών
- Αίτηση στο ΔΣ
- Πρόταση δύο μελών (δεν απαιτείται πρόταση αν πρόκειται για διακριθέντες αθλητές)
- Έγκριση από το ΔΣ μέσα σε 60 μέρες
- Απόρριψη αίτησης εγγραφής ή παράλειψη έκδοσης απόφασης εγγραφής προσβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο
- Δικαίωμα ψήφου των μελών με την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους (εξαιρούνται τα ιδρυτικά μέλη)
Διαγραφή Μελών
- Σύμφωνα με καταστατικό και Αστικό Κώδικα
Κωλύματα Εγγραφής Μελών
- Μη συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας
- Τελεσίδικη ποινική καταδίκη για ορισμένα εγκλήματα
- Στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων με τελεσίδικη δικαστική απόφαση
- Τιμωρία από την Ε.ΦΙ.Π.
- Διαιτητής ή εν ενεργεία προπονητής ομαδικού αθλήματος ως προς το ίδιο άθλημα
- Διαιτητής ατομικού αθλήματος ως προς το ίδιο άθλημα, για την εκλογή του ως μέλος του ΔΣ, της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή αντιπρόσωπος του σωματείου σε υπερκείμενη ένωση ή ομοσπονδία
- Αθλητής πριν συμπληρώσει ένα (1) έτος από την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αγώνα (κατ' εξαίρεση εν ενεργεία αθλητές ορισμένων αθλημάτων μπορούν να εγγραφούν ως μέλη αθλητικού σωματείου μόλις συμπληρώσουν το 35ο έτος της ηλικίας τους)
- Προσωπικό - υπάλληλοι του σωματείου
- Οι παρέχοντες έργο με αμοιβή στο σωματείο
- Έμποροι αθλητικών ειδών
- Μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές εταιριών με αντικείμενο την κατασκευή αθλητικών ειδών, για την εκλογή τους ως μέλη του ΔΣ, της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή αντιπρόσωποι του σωματείου σε υπερκείμενη ένωση ή ομοσπονδία
- Πράκτορες ΠΡΟ-ΠΟ και στενοί συγγενείς τους (για τα ίδια με το προηγούμενο αξιώματα)
- Έκπτωση από μέλος: με διαπιστωτική πράξη Δ.Σ. ή Γ.Γ.Α.
Διοικητικό Συμβούλιο
- Μέλη: 5 έως 15
- Θητεία: 1 έως 3 χρόνια
- Ιδιότητα μέλους: τιμητική και άμισθη (επιτρέπονται έξοδα κίνησης, διαμονής, διατροφής)
- Έκπτωση μέλους: αν συνάψει σύμβαση εργασίας, ανεξάρτητων υπηρεσιών, έργου, προμήθειας ή άλλης σύμβασης με οικονομικό αντάλλαγμα με μέλη του ΔΣ ή στενούς συγγενείς τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία αυτοί μετέχουν
- Έκπτωση με δικαστική απόφαση
Δικαιώματα
- Ορίζονται από το Καταστατικό
- Αντίτιμο για εκμάθηση αθλημάτων (δεν υποχρεούνται σε αντίτιμο οι αθλητές)
- Δέχεται δωρεές
- Συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης
- Λαμβάνει οικονομικό αντάλλαγμα κατά τις μετεγγραφές αθλητών
Υποχρεώσεις
- Ορίζονται από το Καταστατικό
Απαγορεύσεις
- Χρήση επωνυμίας, εμβλήματος και άλλων διακριτικών για εμπορική διαφήμιση ή οικονομική εκμετάλλευση
- Συστέγαση με εμπορική επιχείρηση (επιτρέπεται μόνο η συστέγαση σωματείου με ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό ή εργασιακό χώρο αν ιδρύθηκε με πρωτοβουλία τους)
- Συμμετοχή σε μη εγκεκριμένους από την ομοσπονδία αγώνες
- Εκποίηση ή αλλαγή χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων (εκτός αν χρειάζονται άλλες για κάλυψη αναγκών, οπότε αποφασίζει η ΓΣ με πλειοψηφία 2/3 και εγκρίνει το Δικαστήριο)
Διάλυση
- Με τη διάλυση και μετά την εκκαθάριση τα περιουσιακά του στοιχεία περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
x
Μετά την έγκριση του, το καταστατικό θα δημοσιευτεί από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
Δείτε τα δύο υποδείγματα Καταστατικού στα επισυναπτόμενα έγγραφα.
x
-Αίτηση Αναγνώρισης και Εγγραφής Σωματείου
Υπογράφεται από τα μέλη της προσωρινής διοικούσας επιτροπής και αιτείται την αναγνώριση και εγγραφή στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου.
Δείτε το υπόδειγμα Αίτηση Αναγνώρισης και Εγγραφής Σωματείου στα επισυναπτόμενα έγγραφα.
x
Αν όλα τα παραπάνω κριθούν νομότυπα και εγκριθούν από το Πρωτοδικείο, εκδίδεται Πιστοποιητικό Εγγραφής στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου.
x
 2. Δ.Ο.Υ.
x
Κατόπιν απαιτείται η Έναρξη Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου στην οικεία Δ.Ο.Υ. του σωματείου. Αυτή ενέργεια πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία αναγνώρισης του σωματείου από το πρωτοδικείο, και από το Δ.Ο.Υ. χορηγείται στο σωματείο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τα παραπάνω είναι:
1. Φωτοτυπία ταυτότητας προέδρου επικυρωμένη
2. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου της έδρας του σωματείου, που θα δηλώνει τα στοιχεία του προηγούμενου ενοικιαστή (επωνυμία, Α.Φ.Μ., χρονική περίοδος μισθώματος)
3. Η σφραγίδα του Συλλόγου
4. Το καταστατικό του Συλλόγου
5. Το ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως ακινήτου
x
 3. ΝΟΜΑΡΧΙΑ(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΤΗΤΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)
x
Στην αρμόδια Νομαρχία, η διοικούσα επιτροπή του σωματείου πρέπει να κοινοποιήσει τη δικαστική απόφαση και να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Πρακτικό προσωρινής διοικούσας επιτροπής ή απόσπασμα πρακτικού διοικητικού συμβουλίου συγκρότησης σε σώμα. (Υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.).
2. Το εγκεκριμένο από το Μονομελές πρωτοδικείο καταστατικό.
3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο βιβλίο σωματείων του Μονομ. Πρωτοδικείου.
4. Βιβλία σωματείου για θεώρηση.
x
Κάθε αθλητικό σωματείο υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-99) να τηρεί τα βιβλία Β’ κατηγορίας με διαχειριστική περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Τα βιβλία αυτά είναι τα εξής:
α. Μητρώο Μελών
β. Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
γ. Πρωτόκολλο Εισερχόμενων - Εξερχόμενων Εγγράφων
δ. Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
ε. Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων
στ. Βιβλίο Περιουσιακών στοιχείων
x
Tα βιβλία πριν από τη θεώρηση του από την Νομαρχία πρέπει:
A. Να είναι άγραφα
Β. Να έχουν φυλλομετρηθεί
Γ. Να έχουν σφραγισθεί με σφραγίδα του Σωματείου (σε όλα τα φύλλα η σφραγίδα ανάμεσα στα δύο φύλλα)
Στο πίσω μέρος της τελευταίας φυλλομετρημένης σελίδας (όχι στο εξώφυλλο) θα πρέπει να αναγράφεται το εξής κείμενο:
To παρόν βιβλίο φυλλομετρήθηκε, έχει (π.χ. 100) φύλλα και θα χρησιμοποιηθεί ως βιβλίο (π.χ Μητρώου Μελών).
(μόνο στο βιβλίο Εσόδων - Εξόδων υπογράφει και ο Ταμίας)
Υπογραφή και όνομα προέδρου - Σφραγίδα - Υπογραφή και όνομα Γ. Γραμματέα
x
 4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
x
Η διοίκηση του σωματείου απαιτείται να δημοσιεύσει την περίληψη της δικαστικής απόφασης σε:
α) ημερήσια εφημερίδα της έδρας του σωματείου
β) στο Ταμείο Νομικών
x
 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ(ΕΠΟ) &ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (ΕΠΣ)
x
Κατόπιν όλων των παραπάνω ενεργειών, απαιτείται η εγγραφή στην οικεία αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, εν προκειμένω για ποδοσφαιρικά σωματεία στην ΕΠΟ και στην αρμόδια τοπική Ένωση. Τα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:
1. Έγγραφη αίτηση προς την Ε.Π.Ο. και την Ε.Π.Σ. (υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας και υπάρχει σφραγίδα του σωματείου) με την οποία δηλώνει ότι επιθυμεί την εγγραφή του.
2. Χρηματικό παράβολο που καθορίζεται από την εκάστοτε Ε.Π.Σ.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού του σωματείου από το Πρωτοδικείο (εις διπλούν).
4. Θεωρημένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που επικυρώνει το Καταστατικό (εις διπλούν).
5. Βεβαίωση του Γραμματέα Πρωτοδικών ότι το σωματείο έχει εγγραφεί στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου και τον αύξοντα αριθμό του (εις διπλούν).
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του σωματείου (υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας και υπάρχει σφραγίδα του σωματείου), με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ.
7. Σύνθεση Μελών Δ.Σ. του σωματείου (να αναγράφεται οπωσδήποτε η ιδιότητα που κατέχει το κάθε μέλος στο Δ.Σ. και, τουλάχιστον, τα τηλέφωνα του Προέδρου, Γεν. Γραμματεία και εκπροσώπου στην Ε.Π.Σ. καθώς και την πλήρη διεύθυνση, τηλέφωνο και FAX του σωματείου).
8. Έγγραφη δήλωση του σωματείου, στην οποία θα αναφέρεται το γήπεδο το οποίο έχει έδρα η ποδοσφαιρική ομάδα. Με έγγραφό του το σωματείο γνωρίζει, επίσης, αν έχει ιδιόκτητο γήπεδο και αν δεν έχει, τότε προσκομίζει έγγραφο από την αρμόδια αρχή από την οποία του παραχωρείται γήπεδο.
9. Έγγραφο του σωματείου που να δηλώνει τα χρώματα της στολής της ποδοσφαιρικής του ομάδας, κύριας και εναλλακτικής.
10. Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός (υπογράφει ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας του σωματείου και σφραγίζεται από το σωματείο).
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του σωματείου (υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας και υπάρχει σφραγίδα του σωματείου), με την οποία δηλώνει ότι αριθμεί τουλάχιστον 20 μέλη καθώς επίσης και 20 αθλούμενα μέλη (υποβάλλεται ονομαστική κατάσταση των μελών του σωματείου καθώς και των αθλουμένων μελών του).
Παρακαλούνται τα σωματεία να προσκομίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλήρη και πρωτότυπα (φωτοτυπίες ΔΕΝ γίνονται δεκτές).
Δείτε τα υποδείγματα Αίτησης Αναγνώρισης και Εγγραφής Νέου Σωματείου στα επισυναπτόμενα έγγραφα (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το ένα υπόδειγμα αφορά στην ΕΠΣ Μακεδονίας και απαιτεί τροποποιήσεις και πιθανόν διαφορετικές προϋποθέσεις και απαιτήσεις για κάθε άλλη τοπική ΕΠΣ).
x
 6. ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΓΓΑ)
x
Η αποστολή των παρακάτω δικαιολογητικών είναι απαραίτητη, προκειμένου τα σωματεία να μπορούν να επιχορηγηθούν και να μην αντιμετωπίσουν πιθανά προβλήματα συμμετοχής στις επίσημες διοργανώσεις. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:
1. Αίτηση του Δ.Σ. προς τη Γ.Γ.Α. περί χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σωματείου ή περί διατήρησής της, στην οποία θα αναφέρονται συγκεκριμένοι κλάδοι άθλησης για αναγνώριση ή διατήρησή τους.
Η αίτηση θα είναι υπογραμμένη από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα, θα φέρει τη σφραγίδα του σωματείου και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
Επωνυμία, αριθ. μητρώου αναγνώρισης Γ.Γ.Α. (για ήδη αναγνωρισμένο σωματείο), ταχυδρομική δ/νση (αποκλειστικά του συλλόγου) ή ταχυδρομική θυρίδα, τηλέφωνα επικοινωνίας, υπεύθυνο επικοινωνίας (τηλέφωνα), φαξ, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ, αριθ. τραπεζικού λογαριασμού σωματείου και e-mail (εφόσον υπάρχει).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επωνυμία και η σφραγίδα του σωματείου να συμφωνούν με την επωνυμία που αναφέρεται στο ισχύον καταστατικό.
2. Έκθεση του Δ.Σ. της πορείας του σωματείου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, υπογραμμένη από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα με σφραγίδα του σωματείου. Αναλυτικά θα αναφέρονται : το έτος ίδρυσης, οι κλάδοι άθλησης που καλλιεργούσε και καλλιεργεί, οι συμμετοχές και οι τυχόν διακρίσεις των ομάδων ή των αθλητών του (διασυλλογικά, πανελλήνια, πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα κ.ά.)
3. Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. του σωματείου υπογραμμένο από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα με σφραγίδα του σωματείου.
4. Υπεύθυνες Δηλώσεις των μελών του Δ.Σ. θεωρημένες από δημόσια αρχή για το γνήσιο των υπογραφών τους, στις οποίες θα αναφέρεται:
α) ότι δεν εμπίπτουν στα κωλύματα – περιορισμούς όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.2725/99, όπως ισχύει (βλέπε υπόδειγμα Υ.Δ.) και
β) τυχόν συμμετοχή τους ως απλά μέλη ή ως μέλη της διοίκησης σε άλλα αθλητικά σωματεία
5. Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού του σωματείου.
6. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής του σωματείου στο οικείο Πρωτοδικείο (για αρχική αίτηση αναγνώρισης) και επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού μεταβολών οικείου Πρωτοδικείου (για ήδη αναγνωρισμένο).
7. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του σωματείου.
8. Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης των αντιστοίχων με τους κλάδους άθλησης Ομοσπονδιών ή Ενώσεων ότι το αιτούμενο σωματείο αποτελεί μέλος τους.
9. Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης της οικείας Νομαρχίας ότι έχουν θεωρηθεί τα προβλεπόμενα από το ν.2725/99 όπως ισχύει, βιβλία.
10. Υπεύθυνη Δήλωση του Δ.Σ. ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα από το ν.2725/99 όπως ισχύει, βιβλία, θεωρημένη από δημόσια αρχή για το γνήσιο των υπογραφών του προέδρου και του γενικού γραμματέα του σωματείου.
11. Κατάσταση εν ενεργεία αθλητών ανά άθλημα με πλήρη στοιχεία (αριθ. δελτίου αθλητή, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομ. γέννησης, αριθ. τηλεφώνου). Ο ελάχιστος αριθμός εν ενεργεία αθλητών για ατομικό άθλημα ορίζεται σε δέκα (10) και για ομαδικό σε είκοσι (20).
12. Υπεύθυνη Δήλωση του Δ.Σ. (θεωρημένη από δημόσια αρχή για το γνήσιο των υπογραφών του προέδρου και του γενικού γραμματέα) στην οποία θα δηλώνονται:
α) η διεύθυνση των γραφείων του σωματείου και β) η διεύθυνση των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί και το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς.
13. Πλήρης κατάσταση του τεχνικού (προπονητές ανά άθλημα κ.ά.) και διοικητικού προσωπικού: ιδιότητα, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας,υπογραμμένη από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα, με σφραγίδα του σωματείου.
14. Ετήσιος προϋπολογισμός εγκεκριμένος από τη Γενική Συνέλευση με αναφορά στις πηγές εσόδων (εισφορές - συνδρομές μελών, χορηγίες, δωρεές, επιχορηγήσεις κ.ά.) υπογραμμένος από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα, με σφραγίδα του σωματείου.
15. Εγκρίσεις Γενικών Συνελεύσεων των οικονομικών απολογισμών του σωματείου από την ίδρυσή του (για αρχική αίτηση αναγνώρισης) και των τριών (3) τελευταίων ετών (για ήδη αναγνωρισμένο).
Δείτε το υπόδειγμα Αίτησης Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης στη ΓΓΑ στα επισυναπτόμενα έγγραφα, καθώς και το υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης των μελών του διοικητικού συμβουλίου ότι δεν εμπίπτουν σε κωλύματα/περιορισμούς.
x
Με το πέρας όλων των παραπάνω διαδικασιών και της λήψης όλων των πιστοποιητικών, το σωματείο πλέον είναι επίσημο και αναγνωρισμένο και έχει το δικαίωμα συμμετοχής στις διοργανώσεις της οικείας Ε.Π.Σ. Εκεί απευθυνόμενη η διοίκηση θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση συμμετοχής για κάθε μια από τις διοργανώσεις πληρώνοντας τα ανάλογα παράβολα και δηλώνοντας ανεπιφύλακτα την αποδοχή των όρων και των κανονισμών που προβλέπονται, παράλληλα με τα όποια περαιτέρω δικαιολογητικά, υπεύθυνες δηλώσεις και υποχρεώσεις προβλέπει η κάθε Ε.Π.Σ. Και αφού οι όποιοι γενναίοι έφτασαν να διαβάσουν αυτές τις τελευταίες γραμμές- κι ίσως κάποιοι από αυτούς μπουν στον κόπο να υλοποιήσουν όλα τα παραπάνω, δεν έχουμε παρά να τους ευχηθούμε ΚΑΛΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ!
x
x
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα υποδείγματα που επισυνάπτονται ΔΕΝ αποτελούν προϊόν πνευματικής εργασίας της ιστοσελίδας μας και προσφέρονται για ενημερωτικούς σκοπούς. Η ιστοσελίδα μας ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν άσκοπη, λανθασμένη ή παράνομη χρήση τους.
x
Για την υλοποίηση αυτού του άρθρου μας βοήθησαν ιδιαίτερα οι παρουσιάσεις των κ.κ. Δ.Π. Παναγιωτόπουλου και Ι.Κ. Αναγνωστόπουλου στην ιστοσελίδα www.fa3.gr καθώς και τα έγγραφα που παρέχουν οι ιστοσελίδες www.epo.gr, www.gss.gov.gr, www.epsathinon.com, www.epsana.gr, www.epsm.gr, www.netserve.gr, www.hadjimichalis.gr κ.ά.
x

Αφήστε ένα σχόλιο

Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά